AVG/Privacy

Schoolfoto’s en Privacy

Bij schoolkidsfotografie verwerken wij veel foto’s en de nodige informatie. Veel foto’s en gegevens zoals naam en adres. Meestal aangeleverd door de eigenaar van de gegevens, de ouder of eventueel de verzorgers.

Maar altijd in opdracht van de school, welke ons de naam van het kind aanlevert. Deze gegevens kunnen worden gewijzigd of verwijderd in opdracht van de ouder. Waarbij het van belang is dat de gegevens met de meeste zorg wordt gewaarborgd.

Onze kwaliteitseisen

Voor een fotografiebedrijf zoals dat van ons moet privacy wel zeer goed verwerkt zijn in de huidige software. Schoolkidsfotografie voldoet aan de huidige wetgeving. 

Wetgeving AVG/GDPR

Voor gegevensbescherming is er vanaf 25-05-2018 de nieuwe Europese wet AVG (GDPR) van kracht. De wet geeft duidelijke lijnen over de gegevensbescherming en bewaartermijn van persoonsgegevens. 

Schoolkidsfotografie voldoet aan de AVG. Het is hiervoor noodzakelijk om een verwerkersovereenkomst met ons te sluiten.

Verwerkersovereenkomst

De school en Schoolkidsfotografie moeten om de privacy te beschermen goede afspraken maken. Volgens de AVG is het daarom verplicht om een verwerkersovereenkomst op te stellen. 

In de verwerkersovereenkomst moet nadrukkelijk worden omschreven wat de exacte afspraken zijn tussen de verwerkingsverantwoordelijke (de school) en de verwerker (schoolkidsfotografie). 

Verwerkersverantwoordelijke
De school is verantwoordelijk voor de zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens van de leerlingen en de communicatie met ouders. De school moet hierover goede afspraken maken met Schoolkidsfotografie (de verwerker). 

Verwerker
Schoolkidsfotografie is de verwerker die in opdracht van de school (verwerkersverantwoordelijk) schoolfoto’s maakt en deze online beschikbaar stelt voor verkoop. 

Je kunt met schoolkidsfotografie eenvoudig een verwerkersovereenkomst afsluiten.

Schoolkidsfotografie Schoolkidsfotografie, gevestigd aan Lombardijenlaan 137 5045 WL Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.schoolkidsfotografie.nl Lombardijenlaan 137 5045 WL Tilburg tel: 06 27838179
H.G. Luites is de Functionaris Gegevensbescherming van Schoolkidsfotografie Hij/zij is te bereiken via info@schoolkidsfotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoolkidsfotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres- Internetbrowser en apparaat type – Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schoolkidsfotografie.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoolkidsfotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoolkidsfotografie neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Schoolkidsfotografie) tussen zit. Schoolkidsfotografie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Microsoft office: verwerken gegevens voor online bestel systeem. ideal betaal systeem: Betalen van bestelde foto’s Schoolkids webshop: Online systeem om foto’s te bekijken en bestellen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoolkidsfotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorien) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam Adres gegevens telefoon nummer e-mailadres IP adres

Alle genoemde persoonsgegevens worden normaal minimaal 5 jaar bewaard.

Reden: Ons systeem is gemaakt om meerdere jaren de foto’s op 1 account te bewaren, via persoonlijke inloggegevens toegankelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoolkidsfotografie deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoolkidsfotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Schoolkidsfotografie jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. ( bestellen van foto’s) Bedrijven zijn : Profotonet te Capelle aan den IJssel en Fotocadeau te Kollum

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoolkidsfotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoolkidsfotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoolkidsfotografie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Schoolkidsfotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoolkidsfotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@schoolkidsfotografie.nl